RSS
รูปภาพ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มร่วมมือ รายวิชาสังคม ศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 

ผู้รายงาน   นายพัฒน์สิน  จีระเรืองกุล

 

แบบทดสอบเก็บคะแนนหลังกลางภาคเรียนที่ 2 ชั้นม.4/1-9 โรงเรียนสารคามพิทยาคม

เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

ทศชาติชาดกผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ทศชาติชาดก

แบบทดสอบเก็บคะแนน  เรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน ปี 2560

ผลสอบเก็บคะแนน

โฆษณา
 

เฉลยข้อสอบปลายภาคประวัติศาสตร์ ม.1 และ ม.3

ข้อสอบประวัติศาสตร์.. ม.1

ผลสอบปลายภาค ประวัติศาสตร์ ม.1/15 ก.ข.   1/16 ก,ข.  พร้อมเกรด

ข้อสอบประวัติศาสตร์ม.3

ผลสอบปลายภาควิชาประวัติศาสตร์  ม.3/8  3/9  พร้อมเกรด

 
 

ติว O-NET ทุกวิชา กับครูบ้านนาขาโคก

 

อาเซียนศึกษา

หลักสูตรอาเซียน

สาระหลักสูตรอาเซียน

แผ่นพับแนะนำ 10 ประเทศอาเซียน
Myan Brosure 01   chinese thai
ไทย   กัมพูชา    บรูไน   พม่า   ฟิลิปปิน1   มาเลเซีย   ลาว1   เวียดนาม

 อินโดนีเซีย  สิงคโปร์

ถ้าภาษาพม่า+จีน อ่านไม่ได้ โหลดฟร้อนไปติดตั้งก่อนครับ
Font ภาษาพม่า     Font ภาษาจีน

 
 

เว็บไซต์ทำข้อสอบสังคมศึกษา

สรุปเนื้อหาการสอนประวัติศาสตร์ ม. 2 (คลิกไปอ่านประดับความรู้นะค๊ะ)