RSS

กฎ และ ประกาศ ก.พ.อ

กฎ ก.พ.อ. ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความใน พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ว่าด้วย กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
ประกาศ ก.พ.อ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อบังคับ ก.พ.อ. ว่าด้วย การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ กรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือ กรณีถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือ ไล่ออก พ.ศ. ๒๕๔๙
กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วย โรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙
กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการ การนับวันรับราชการ และ เงินเดือนที่จะได้รับ ของ ผู้ขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข การโอน ข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทผู้บริหาร ในต่างสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข การแต่งตั้ง ผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข การต่อเวลาราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการบรรจุและแต่งตั้ง บุคคล ให้ได้รับเงินเดือน สูงกว่าคุณวุฒิ หรือ เงินเดือน ที่กำหนดไว้สำหรับตำแหน่ง
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแข่งขัน หรือ การคัดเลือก
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนด ระดับตำแหน่ง และ การแต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาแต่งตั้ง บุคคล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาแต่งตั้ง บุคคล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณ ที่พึงมี ในสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน คุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือน ในอันดับ ท.๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๐
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข การรับโอน ข้าราชการ ที่มิใช่ ข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอดุมศึกษา และ มิใช่ ข้าราชการการเมือง และ การรับโอน พนักงานส่วนท้องถิ่น มาเป็น ข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศ

ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเปิดและดำเนินการหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘
ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๔๙
ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา
ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

 

 

ขอขอบพระคุณข้อมูลดีๆจากเว็บ http://www.tamanoon.com/  เป็นอย่างสูงยิ่ง  ขอให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญด้วยเทอญ

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: