RSS

ผลสอบกลางภาควิชาสังคมศึกษา ม.2/13 (EC)

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล กลางภาค40 คะแนน ประเมิน
1 20951 เด็กชายกิตติพจน์  โพตาทอง 33 ผ่าน
2 20952 เด็กชายคณิศร  แสไธสง 22 ผ่าน
3 20953 เด็กชายจิรายุ  ยินดี 27 ผ่าน
4 20955 เด็กชายธนานันต์  เฮงสวัสดิ์ 27 ผ่าน
5 20956 เด็กชายธีรวัฒน์  พนาจันทร์ 29 ผ่าน
6 20957 เด็กชายรชตะ เทียมตรี 30 ผ่าน
7 20958 เด็กชายวัชระ  เคนสิงห์ 33 ผ่าน
8 20959 เด็กชายศิวกร  พรมมีเดช 29 ผ่าน
9 20960 เด็กชายศุภเกตุ  แจบไธสง 31 ผ่าน
10 20961 เด็กชายสิรวิชญ์  รุจีระศิริกุล 26 ผ่าน
11 20962 เด็กหญิงจาตุพร  เมฆวัน 29 ผ่าน
12 20963 เด็กหญิงจารุวรรณ  พรหมกลาง 16 ไม่ผ่าน
13 20964 เด็กหญิงณัฐมล  กองไธสง 30 ผ่าน
14 20965 เด็กหญิงธนิดาพร  สุระศรี 29 ผ่าน
15 20966 เด็กหญิงนิธินาฏ  ไชยรักษ์ 28 ผ่าน
16 20967 เด็กหญิงปภัสสร กุลไธสง 29 ผ่าน
17 20968 เด็กหญิงมัณฑนา  นกเพ็ชร 31 ผ่าน
18 20969 เด็กหญิงมิลาน  คมไธสง 29 ผ่าน
19 20970 เด็กหญิงวนิชา  บุญที 27 ผ่าน
20 20971 เด็กหญิงวรดา จันทวงค์ 29 ผ่าน
21 20972 เด็กหญิงสิริพิลาส  ฉาไธสง 25 ผ่าน
22 20973 เด็กหญิงสุนทรา  ชัยศรี 30 ผ่าน
23 20974 เด็กหญิงสุมิตา  บุญวงค์ 23 ผ่าน
24 20975 เด็กหญิงอาภัสรา  กิจจา 28 ผ่าน
25 21001 เด็กชายทินภัทร  ฉาไธสง 27 ผ่าน
26 22308 เด็กหญิงกิตติยา   สุทธินิลแนบแก้ว 30 ผ่าน
 
รูปภาพ

อบรมครูแนะแนว สพป.บร.4

 
รูปภาพ

อบรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บร.4

This slideshow requires JavaScript.

 
รูปภาพ

ประกาศผลสอบเข้า ม.1, ม.4 โรงเรียนพุทไธสง

 

ประกาศห้องสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ม.1, ม.4

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AsuJkDMc8H4VdEtxV2NIRUxaR2VuRDJRb1AtNURFa1E&usp=sharing

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AsuJkDMc8H4VdDRFaU53eUtyMklPMVhQRFhZZENoQmc&usp=sharing

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น  ม. ๑ และ ม. ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา   ๒๕๕๗

 
รูปภาพ

ปัจฉิมนิเทศ 56

IMG_0044

 

ติว O-NET ทุกวิชา กับครูบ้านนาขาโคก

 
 
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.